Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η εταιρία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε.» θεωρεί εξαιρετικά σημαντική την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων που συναλλάσσονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την εταιρία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η συλλογή και επεξεργασία τους πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός»), τόσο από την ίδια την εταιρία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρίας.
Η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων (όπως ενδεικτικά, τους πελάτες της εταιρίας, τους προμηθευτές, τους μετόχους, το προσωπικό) στο πλαίσιο και για τους σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρίας και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων μας που απορρέουν από την εκτέλεση συμβάσεων και το νόμο. Ισχύει επίσης και για όσους υποβάλλουν αίτηση απασχόλησης στην εταιρία.
Η εταιρία λειτουργεί με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε.», με έδρα το Δήμο Εχεδώρου – Ο.Τ. 42 και επί της οδού Δ.Α. 9 της Γ’ Φάσης της Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης στη Σίνδο και εκπροσωπείται νόμιμα (website: kes.gr).

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε απλά προσωπικά δεδομένα, που μας παρέχετε στο πλαίσιο άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρίας. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούμε με σκοπό την εκπλήρωση και την εκτέλεση της σύμβασης που μας αναθέσατε.
Επίσης, συλλέγουμε στοιχεία για τους προμηθευτές μας, όσους εργάζονται σε εμάς (προσωπικό εταιρίας και εξωτερικοί συνεργάτες) και αυτούς που αναζητούν εργασία υποβάλλοντας βιογραφικό.
Δεν συλλέγουμε και δεν επεξεργαζόμαστε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, παρά μόνο στις περιπτώσεις που το απαιτεί ρητή διάταξη νόμου και με βάση και τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Συλλέγουμε απλά προσωπικά δεδομένα. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας: Συλλέγουμε τα απλά προσωπικά σας δεδομένα, όπως  ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και γενικότερα στοιχεία επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του αριθμού τηλεφώνου), επαγγελματική ιδιότητα.
 • Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, δύναται να χρησιμοποιηθεί επίσης για την αποστολή σε σας ενημερωτικών δελτίων.
 • Στοιχεία που απαιτούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης: όπως εκπαίδευση/κατάρτιση/ειδικές γνώσεις και δεξιότητες, προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία, οικογενειακή κατάσταση, ημερομηνία γέννησης, φύλλο, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, στοιχεία ΑΦΜ, στοιχεία κοινωνικής ασφάλισης κ.α..
 • Στοιχεία τιμολόγησης: Συλλέγουμε τα στοιχεία σας, όπως για παράδειγμα, ονοματεπώνυμο,  ΑΦΜ, διεύθυνση κατοικίας, έδρα επιχείρησης  κ.α.,  που είναι απαραίτητα για την έκδοση και πληρωμή των αντίστοιχων φορολογικών στοιχείων – παραστατικών,
 • Δεδομένα διενέργειας πράξεων πληρωμών και παροχής υπηρεσιών πληρωμών: Τα δεδομένα αυτά,  όπως  στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών για μεταφορά χρημάτων μέσω e-banking, εμβασμάτων κλπ  συλλέγουμε είτε από εσάς, είτε από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που έχετε επιλέξει, με σκοπό την πληρωμή των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις αυτές η διαβίβαση των δεδομένων σας από εμάς θεωρείται ότι γίνεται κατ’ εντολή σας προς τον διαβιβάζοντα πάροχο, ο οποίος ευθύνεται για την πληρότητα και ακρίβεια αυτών. 
 •  Δεδομένα εικόνας  από σύστημα βιντεοεπιτήρησης εγκατεστημένου στον εξωτερικό αύλειο χώρο των εγκαταστάσεών μας, με απλή λήψη εικόνας  (απεικόνιση τρέχουσας κατάστασης και μόνο), αποκλειστικά και μόνο για λόγους ασφαλείας προσώπων, αγαθών και των εγκαταστάσεών μας. Τα δεδομένα αυτά δεν καταγράφονται, δεν συλλέγονται, δεν αποθηκεύονται και δεν επεξεργάζονται.

Η χρήση των δεδομένων σας

(Α) Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας, για την οποία δεν απαιτείται ατομικός κωδικός πρόσβασης, καθαρά για ενημέρωσή σας, χωρίς να χρειαστεί να δώσετε προσωπικά στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή δεν συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία από εσάς.

(Β) Ενδέχεται επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας. Στην περίπτωση αυτή, κατά τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας, μας δηλώνετε προσωπικά στοιχεία σας.

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών αυτών δεδομένων  είναι απαραίτητη και γίνεται για να εκτελέσουμε τη συγκεκριμένη αίτησή σας, να απαντήσουμε σε ερωτήματά σας, να σας παρέχουμε πληροφορίες ή να επιβεβαιώσουμε την επικοινωνία μας, με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας σε εσάς.

Η κοινοποίηση επιπλέον στοιχείων εναπόκειται στη δική σας διακριτική ευχέρεια.

Τα Δεδομένα αυτά δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία, κατά τρόπο ασύμβατο προς τους ανωτέρω σκοπούς.

Τα δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για εκπλήρωση των στόχων για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Τα στοιχεία σας δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.

(Γ) Στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης που μας αναθέσατε (είτε πρόκειται για σύμβαση έργου, σύμβαση προμήθειας, σύμβαση παροχής υπηρεσιών κ.α.) ή που προτίθεστε να μας αναθέσετε (προσυμβατικό στάδιο) ή για την παροχή υπηρεσιών ή σύμβαση εργασίας, καθίσταται αναγκαίο να μας δηλώσετε διάφορα στοιχεία – πληροφορίες – δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας προς εσάς που απορρέουν από την εκτέλεση συμβάσεων .

Στο ανωτέρω πλαίσιο συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε δεδομένα για την ορθή τήρηση και εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, την μεταξύ μας επικοινωνία και την ομαλή εξέλιξη της μεταξύ μας συνεργασίας.

Χρησιμοποιούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας σχετικά με συμβάσεις και συμφωνίες με πελάτες, εταίρους, προμηθευτές, συνεργάτες/εργαζόμενους.

Σε περίπτωση συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για την οποία απαιτείται η συγκατάθεση του υποκειμένου, αυτό θα γίνεται μέσω ειδικού Εντύπου Συγκατάθεσης, στο οποίο θα καταγράφεται και θα αποδεικνύεται η συγκατάθεση .

Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται τόσο σε έντυπα όσο και σε ηλεκτρονικά μέσα και καταχωρούνται στο εταιρικό σύστημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν την ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των δεδομένων.

Τα Δεδομένα αυτά δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία, κατά τρόπο ασύμβατο προς τους ανωτέρω σκοπούς.

Τα Δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για εκπλήρωση των στόχων για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, την άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται με βάση:

 • Τις συμβάσεις και συμφωνίες που έχουμε συνάψει με πελάτες, υπεργολάβους, συνεργάτες, προσωπικό και προμηθευτές, για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας σχετικά με αυτές.
 • Τη συγκατάθεση του υποκειμένου, όταν και όπου αυτή απαιτείται.
 • Τη διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας, όσο και των δικών μας.
 • Τη συμμόρφωση και εκπλήρωση έννομης υποχρέωσής μας, σύμφωνα   με την εθνική νομοθεσία, και τη νομοθεσία της Ε.Ε. , όπως για παράδειγμα η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις μας, η δημοσίευση πράξεων και στοιχείων της ανώνυμης εταιρίας (συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων ταυτότητας φυσικών προσώπων) στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ κ.α.
 • Τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων μας και την προστασία προσώπων και αγαθών, όταν χρησιμοποιούμε κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) για τον έλεγχο των εξωτερικών χώρων των εγκαταστάσεών μας, προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύσουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών και των εγκαταστάσεων της εταιρίας.

Αποδέκτες προσωπικών δεδομένων

Η εταιρία ενδέχεται να αποστέλλει προσωπικά δεδομένα στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεικτών:

 • Δημόσιες Αρχές : όταν αυτό είναι απαραίτητο σύμφωνα με τις επιταγές και κατ’ εφαρμογή διατάξεων της ασφαλιστικής, εργατικής, φορολογικής ή άλλης νομοθεσίας και σε όλες τις περιπτώσεις σύμφωνα με τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες.
 • Τρίτοι – Συνεργάτες της εταιρίας μας (όπως συνεργάτες, υπεργολάβοι, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες, ορκωτοί λογιστές κ.λ.π.), σύμφωνα πάντοτε με την ισχύουσα νομοθεσία. Ενδέχεται στοιχεία πελατών/προμηθευτών να κοινοποιούνται σε συνεργαζόμενη εταιρία, με το αυτό αντικείμενο, στο πλαίσιο εκτέλεσης υποχρέωσής μας από σύμβαση.
 • Στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, δύναται κατά περίπτωση να διαβιβάζουμε τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά σας δεδομένα,  για την εκτέλεση και ορθή λειτουργία  των μεταξύ μας συμβάσεων, για τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων μας ως προς την είσπραξη και εξόφληση των οφειλών που έχουν προκύψει, καθώς και κάθε άλλου εννόμου δικαιώματός μας και νομικής αξίωσης σε δικηγορικά γραφεία, λογιστικά/φοροτεχνικά γραφεία και λογιστές/ φοροτεχνικούς, συμβολαιογράφους και δικαστικούς επιμελητές.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η εταιρία εφαρμόζει κατάλληλου επιπέδου τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής ή παράνομης ή χωρίς εξουσιοδότηση πρόσβαση σε αυτά, χρήσης ή αποκάλυψής τους

Όλοι οι συνεργάτες μας/αποδέκτες παρέχουν εγγυήσεις συμμόρφωσης με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Τα δικαιώματά σας

Έχετε τα εξής δικαιώματα αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας:

 • Το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα  προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και διατηρεί η εταιρία (δικαίωμα πρόσβασης).
 • Το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να διορθώσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν,  εάν είναι ανακριβή ή μη επικαιροποιημένα (δικαίωμα διόρθωσης).
 • Το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή  των δεδομένων  προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όταν η τήρησή τους δεν είναι πλέον απαραίτητη για εμάς, υπό τους περιορισμούς που προβλέπονται στις περιπτώσεις του άρθρου 1 του Κανονισμού (δικαίωμα διαγραφής).
 • Το δικαίωμα να ανακαλέσετε (χωρίς αναδρομική ισχύ) τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία.
 • Το δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και εφόσον η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων έχει λάβει χώρα κατόπιν συγκατάθεσή σας ή υπήρξε απαραίτητη για την εκτέλεση σχετικής σύμβασης.
 • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων  που σας αφορούν σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με την ακρίβεια ή την επεξεργασία τους .
 • Το δικαίωμα εναντίωσηςστην επεξεργασία των δεδομένων σας, εκτός εάν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας .

Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω δικαιώματα μπορεί να περιοριστούν λόγω έννομης υποχρέωσης, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που αιτηθείτε τη διαγραφή δεδομένων, ενώ υποχρεούμαστε να τα διατηρήσουμε βάσει νομοθεσίας, π.χ. φορολογικής, κλπ. ή για την άσκηση νομικών αξιώσεων. Επίσης τα δικαιώματά σας περί διαγραφής προσωπικών δεδομένων, εναντίωσης ή περιορισμού της επεξεργασίας αυτών, ενδέχεται να μην ικανοποιηθούν, μερικά ή ολικά, εφόσον αφορούν δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή/και τη συνέχιση της λειτουργίας της μεταξύ μας σύμβασης/εντολής, ανεξάρτητα από την πηγή συλλογής τους.

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας και για την επίλυση οιασδήποτε απορίας αναφορικά με την ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Τροποποιήσεις στην Πολιτική Απορρήτου

Διατηρούμε το δικαίωμα μας να τροποποιήσουμε την παρούσα Δήλωση Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Η εφαρμοστέα έκδοση θα είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα μας.

Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική  διεύθυνση, email : info@kes.gr

Για περαιτέρω αιτήματα μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).